Återfallsprevention

Återfallsprevention är en strukturerad metod som utformats specifikt för att minska risken för återfall i missbruk. 

Metoden kan tillämpas på alla former av missbruk såsom alkohol, narkotika, mat, spel, sex eller annat dopaminhöjande.  Jag väljer i texten som följer ordet nykterhet, i betydelse avhållsamhet från missbruk.

Första delen av behandlingen handlar om kartläggning av situationer, sinnestillstånd eller tankar som väcker sug. 

Är man i början av sin nykterhet kan det vara klokt att inte utsätta sig för dessa situationer i onödan. 

På längre sikt är det mest hjälpsamt att också förstå suget. För det är inte långsiktigt hållbart att grunda sin nykterhet på undvikande. 

Det är vanligt att känna rädsla för sug, eller uppleva det som ett misslyckande när känslan kommer. 

Risken för uppgivenhet och återfall ökar om nykterheten kopplas till föreställningen om en kamp mot suget livet ut. 

Därför lägger jag in compassion som en viktig del i återfallsprevention.

Träning i självmedkänsla när det är svårt är nödvändig för att minska impulserna att fly obehagliga känslor. 

Vi behöver förstå suget som en helt naturlig företeelse. 

Alla människor vill undvika smärta och olust och alla väljer hellre en behaglig känsla framför en obehaglig. 

Många val sker på impuls utan att vi hinner tänka. 

Hjärnan är oerhört snabb att associera och automatiskt välja ett invant spår utan vi att ens behöver vara medvetna om det. 

Det är ofta funktionellt. 

Hur skulle vi annars kunna utföra alla rörelser och tankeoperationer, om alla led i processen behövde gå vägen om den långsamma ”tänkhjärnan”.

Låt oss nu säga att det plötsligt kommer en stark längtan efter drogen. 

Många beskriver att suget kan komma som en överraskning och uttrycker oro för att drabbas utan beredskap. 

Vi kan aldrig gardera oss mot vår reptilhjärnas snabba förmåga att uppfatta hot innan tänkhjärnan hinner analysera situationen. En hel del risksituationer är möjliga att förebygga men inte känslor och minnen.

Känslor kan vara hotfulla om de är larmade, dvs kopplade till inlärd självreglering som ursprungligen skyddat oss. 

Snabbaste lindringen av obehag, eller snabbaste vägen till njutning är det som fastnar i vårt känslominne. 

Långsiktiga mål, liksom bibehållande av nya färdigheter kräver tankeverksamhet. 

Tänkhjärnan har svårt att komma till tals när vi befinner oss i hotsystemet. 

Återfallsprevention innehåller flera delar som var och en bidrar till ökad trygghet. 

Kartläggning av risksituationer och strategier för att hantera dem minskar upplevelsen av maktlöshet. 

tillsammans med

Förståelse för vilka känslor som är svåra för just dig möjliggör träning i att observera när de kommer och undersöka vilket behov de signalerar. Författare: Anneli Holmén

Auktoriserad socionom, leg hälso- och sjukvårdskurator med 17 års yrkeserfarenhet inom psykosocialt behandlingsarbete, grundutbildning (steg 1) i KBT med inriktning mot compassionfokuserad terapi, acceptance committment therapy och anknytningsteori. Författare. ”Den viktigaste utbildningen har varit alla mina patienter som bekräftat min övertygelse. Samtalsterapi hjälper på riktigt.”