Teorier

Det finns många inriktningar inom psykologi och beteendevetenskap. En del har fokus på att förstå och förklara medan andra är mer inriktade på konkreta handlingar.

Teoretiska inriktningar

KBT

Kognitiv beteendeterapi (KBT) kan kort beskrivas som förståelsemodeller för samband mellan fysiska upplevelser, känslor, tankar och beteenden och hur dessa påverkar och interagerar med varandra.
Jag använder sällan bara en metod eller teori när jag arbetar utan följer dina behov och avgör under processens gång vad som är mest hjälpsamt. Medkänsla, självmedkänsla/compassion är den allra viktigaste komponenten i all behandling. Vänlighet och omsorg i synen på dig själv och allt som är du.
KBT i sin ursprungliga form har bra modeller för kartläggning, problemformulering och utforskande av de beteenden du önskar förändra. Att fråga sig hur allt hänger ihop utan dömande ökar möjligheterna till att våga närma sig det som är känslomässigt svårt. Dela upp komplexa eller överväldigande problem gör den mer hanterbara. Nyfikenhet kan ersätta skam och självförståelse kan ta plats framför självkritik.
Inom KBT finns många inriktningar som kan ses som varianter av eller fördjupningar inom vissa områden såsom Compassionfokuserad terapi (CFT) och Acceptance and commitment therapy (ACT).

CFT – Compassionfokuserad terapi

Compassion handlar om att se och möta sig själv och andra med värme, omsorg och förståelse. Det är när livet är svårt vi behöver compassion som mest. Compassion är ett bredare begrepp än medkänsla, men brukar översättas så.
Förståelse för oss själva, våra erfarenheter och livsomständigheter.
Acceptans inför hur det är just nu istället för att döma eller förneka verkligheten.
Vänlighet och värme istället för att slå på sig själv när man redan har det svårt.
Omsorg och självomsorg till exempel genom att ställa sig frågan vad behöver jag just nu, vilket inte är samma sak som att belöna sig själv med någonting som kortsiktigt.
Självmedkänsla är inte samma sak som självömkan, självupptagenhet eller medlidande. Det är att visa respekt och ömsinthet gentemot sig själv vid motgångar och misslyckanden. Man kan känna förtvivlan men ändå försöka hitta någonting som kan göra situationen mer uthärdlig. Om inte annat kan vi förstå och tillåta oss känna det vi känner.
Compassionfokuserad terapi (CFT) – är för mig ett förhållningssätt som genomsyrar all behandling eftersom den inriktar sig på kärnan. Vi människor har alla samma grundläggande behov och känslor. Om vi förstår vilka behov olika känslor signalerar blir även de vi vill undvika möjliga att möta med värme och icke-dömande. Förstår vi oss själva kan vi även ersätta självkritik med vänlig vägledning.

ACT – Acceptance and commitment therapy

ACT är förkortning för Acceptance and commitment therapy och uttalas som det engelska ordet ”Act” i betydelse viljestyrd handling. Det är också viljestyrd handling som är kärnan i ACT. Vi tar reda på hur dina nuvarande strategier fungerar för att nå det du egentligen vill att livet ska innehålla och vad priset är för undvikande av inre upplevelser.
Om man lever sitt liv långt ifrån det man sätter värde på kan det vara plågsamt att ens tänka på hur man egentligen skulle vilja leva. Det kan vara allt för skrämmande att släppa sina undvikande strategier eller så har de blivit låsta mönster som utförs av gammal vana. Det är här acceptans kommer in.
Ibland kan acceptans låta som en omöjlighet, till och med provocerande. Men acceptans betyder inte att gilla läget eller försöka tänka positivt i alla lägen. Det handlar om att se dig själv där du befinner dig, bekräfta och förstå dina känslor och reaktioner utan att bedöva, fly eller agera på dem. Genom att inte kämpa mot dig själv kan energin istället användas till att ta dig närmare det du värderar och den du vill vara.

Anknytningsteori

Anknytning är det känslomässiga band som ett barn knyter till en omhändertagande vuxen för att säkerställa sin överlevnad. Barnet gör allt för att få vara kvar i den beskyddande närhet som personen ger. Rädsla kan väckas i närvaro av hot eller i frånvaro av trygghet och anknytningssystemet. Värmen i kontakten med anknytningspersonen ger en känsla av trygghet och omvårdnad frigör hormonet oxytocin som gör oss lugna och tillfreds.

Biologin bakom anknytning och omvårdnad
Målinriktade, instinktiva beteendemönster som fyller viktiga funktioner för överlevnad brukar kallas för beteendesystem. Anknytningssystemet är ett av dessa beteendesystem vars mål är fysisk närhet till anknytningspersonen. Systemet kan aktiveras av både yttre och inre faktorer såsom smärta, rädsla eller fysisk separation från anknytningspersonen. 

Inre arbetsmodeller
Anknytningsrelationerna formar inre arbetsmodeller för hur relationer går till och för hur man ska bete sig för att få närhet. Det är särskilt i stunder av starka anknytningsbehov, vid separationer eller när barnet känner till exempel rädsla som dessa inre arbetsmodeller – ”regler” för hur det går till att få närhet, skydd och tröst – skapas. Funktionen med regler eller inre arbetsmodeller är att kunna förutse och tolka omvärlden och viktiga personer för att kunna anpassa sitt beteende så att mesta möjliga närhet uppnås. 
Anknytningen är inte bara viktig för att ge fysiskt skydd utan formar även barnets självbild, genom ögonen på den viktiga omsorgspersonen. Så som barnet uppfattar att den vuxna ser hen, upplever hen sig själv. 

Scroll Up