Motiverande samtal

Hjälp till förändring på dina villkor – en beskrivning av strukturerat motivationsarbete

Målet med det motiverande samtalet är att öka vilja till förändring och komma vidare i förändringsprocessen.
Det är dina erfarenheter, värderingar och prioriteringar vi utgår från.

Vi börjar med att undersöka var någonstans du befinner dig i förändringsprocessen.

  • låg beredskap till förändring? – hitta vägar till att väcka intresset
  • medelhög beredskap till förändring – utforskande av ambivalensen
  • hög beredskap till förändring – gå igenom olika handlingsalternativ utifrån dina förutsättningar


Motivation är inte ett statiskt tillstånd eller en egenskap utan består av flera delar som var och en är möjliga att påverka på olika sätt

  • Insikt i att det finns ett problem
  • Upplevelse av problemets storlek
  • Tro på att en förändring är möjlig
  • Tillit till egen förmåga

De två första punkterna mäter angelägenheten om att problemet blir löst. Kom ihåg, det är du själv som avgör hur viktigt det är.
De sistnämnda mäter tilltro till att en lösning är möjlig.
Ju högre värden på alla dessa punkter desto större kan man säga att motivationen är.

Beteendeförändring kan handla om allt från önskade livsstilsförändringar till mer eller mindre påtvingade åtgärder för att det nuvarande beteendet riskerar allvarliga konsekvenser.

Oavsett anledning eller svårighetsgrad är förändring ofta förenad med ambivalens.

Ett strukturerat sätt att arbeta med ambivalens är att objektivt utforska för- och nackdelar för naturligtvis finns det anledning till att du inte redan genomfört den önskade eller nödvändiga förändringen på egen hand!

Fördelar med nuvarande beteende

Nackdelar med nuvarande beteende


Fördelar med förändring av beteende

Nackdelar med förändring av beteende

Förändringsprocessen brukar illustreras som ett hjul. Utgångsläget kan vara var som helst i hjulet, men för enkelhetens skull börjar jag i läget då det endast finns funderingar på om förändring är nödvändig, eller ens möjlig.

Därefter – kanske med hjälp av Motiverande samtal – växer beslut om förändring fram.

Nästa steg i processen är att gå från tanke till handling för att sedan försöka hålla kvar vid det nya.

Återfall är en del i processen, även om det kan upplevas som att vara tillbaka på ruta ett.

Det är därför jag hellre beskriver förändringen som en spiral snarare än ett hjul.

Ett återfall kan – om vi använder liknelsen vid ett hjul – ses som ett misslyckande, vilket resulterar i minskad motivation och en upplevelse av hopplöshet.


Om vi istället undersöker vad som hände och använder compassion – ingen vill misslyckas och därför handlar det om att det vid något tillfälle helt enkelt var för svårt – är utgångsläget lite bättre än vid tidigare försök. Även om processen behöver gå ett varv till med början i funderingar på om förändring är önskvärd eller ens möjlig

För nu vet vi ju att den är möjlig, vi har ju gjort det förut!

Author: Anneli Holmén

Auktoriserad socionom, grundutbildning (steg 1) i KBT med inriktning mot compassionfokuserad terapi, acceptance committment therapy och anknytningsteori. 15 års erfarenhet som sjukhuskurator. Den viktigaste utbildningen har varit alla mina patienter som bekräftat min övertygelse. Samtalsterapi hjälper på riktigt.